Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltése (CV feltöltése)
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

AZ sk battery hungary kft.
 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA online toborzással és toborzási adatbázis építésével KAPCSOLATBAN

Közzététel napja: 2018.10.12.

Utolsó módosítás: 2018.10.12.

Verzió: 1.

A jelen adatkezelési tájékoztató (az „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, az SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság által az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenysége tekintetében.

                     1.   Az adatkezelő

           A jelen rész az adatkezelő nevét, céginformációit és kapcsolati adatait tartalmazza:

Adatkezelő

SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
 
(az „Adatkezelő“)

Kapcsolattartó neve:

Baranyabán Gergely

Székhely:

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.

Telefonszám:

(1)882 3500

E-mail:

skbh@sk.com


 Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban, közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat.

                      2.   Információs önrendelkezési jogok és jogorvoslati lehetőségek

            A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén kérjük, közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon.

           A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban külön jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják vagy korlátozhatják. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.

           A GDPR a következő linken elérhető: [link]

           2.1.   Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

 Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló,  a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

                     2.2.   Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

                     2.3.   Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

                     2.4.  Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

                     2.5.   Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

2.6.   Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

                     2.7.   Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

                    2.8.   Jogorvoslat

          A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

                    2.8.1.   Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

                    2.8.2.   Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;                             e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

                   2.8.3.   Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. 

                   Ön jogosult bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:                                www.birosag.hu.

                   3.   Alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A jelen pont az Adatkezelő által alkalmazott általános adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban.

        3.1   Technikai intézkedések:

               3.1.1.  az adatbázisokhoz való hozzáférés kapcsán privilegizált jogosultság-kiosztást alkalmaz, és rendszeresen ellenőrzi a hozzáférésre jogosultak körét;
 
               
3.1.2.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer tűzfallal védett;
 
               
3.1.3.  a személyes adatokat tároló adatbázis rendszeres mentése és tárolása védett módon történik;
 
               
3.1.4.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerek üzemmenet-folytonosságának biztosításáról gondoskodik;
 
              
3.1.5.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerriasztást küld a kijelölt személyek részére arról, hogy ha valaki a rendszerbe                                     történő belépéssel többször sikertelenül próbálkozik, vagy a rendszer leáll.

    3.2.   Szervezeti intézkedések:

               3.2.1.   az adatvédelmi követelményeket már a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer bevezetését megelőzően, a rendszer                                      üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatok tervezési szakaszában is érvényre juttatásra kerültek;
 
               
3.2.2.   a személyes adatok kezelése érdekében használt informatikai rendszerein rendszeres adatvédelmi felülvizsgálatot végez;
 
               
3.2.3.   gondoskodik arról, hogy munkavállalói és az adatkezelésben részt vevő vele munkaviszonyban nem álló harmadik személyek a személyes adatok                    védelmével kapcsolatos követelményekről megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek (például oktatás útján);
 
              
3.2.4.   a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek körét jogosultságkezelés alkalmazásával korlátozza.
 
 

           4.   Az adatkezelések jellemzői

Adatkezelési cél megnevezése:

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

TOBORZÁSI ADATBÁZIS ÉPÍTÉSE

Adatkezelési cél leírása:

A bizonyos meghirdetett pozíciókra jelentkezők álláspályázatainak online gyűjtése a www.skbhungary.com weboldalon keresztül annak érdekében, hogy kiválasztásra kerülhessen a megfelelő jelölt(ek).

Általános jelentkezői adatbázis építése annak érdekében, hogy az adatbázisban szereplő személyek felé döntése szerint megkeresést intézhessen az Adatkezelő az üres pozíciók betöltése érdekében.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Általános adatok:
 titulus, vezetéknév, középsőnév, keresztnév, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely
 
 Elérhetőségek:
 telefonszám típusa, telefonszám, e-mail cím típusa, e-mail cím, Skype név típusa, Skype név, LinkedIn Profil, Weboldal, Facebook profil 

Cím:
 cím típus, ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, érvényesség kezdete, érvényesség vége


Általános adatok:
 titulus, vezetéknév, középsőnév, keresztnév, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely
 
 Elérhetőségek:
 telefonszám típusa, telefonszám, e-mail cím típusa, e-mail cím, Skype név típusa, Skype név, LinkedIn Profil, Weboldal, Facebook profil 

Cím:
 cím típus, ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, érvényesség kezdete, érvényesség vége

Végzettség:
 megnevezés, szint, legmagasabb iskolai végzettség, okirat száma, ország, intézmény, megszerzés éve, lejárat, státusz, leírás

Nyelvtudás:
 nyelv, szint, megjegyzés

Korábbi munkahelyek és referenciák:

első munkahely, munkáltató, munkáltató iparága, betöltött pozíció, település, időszak, referenciaszemély neve, referenciaszemély beosztása, referenciaszemély telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása – az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Az érintett hozzájárulása – az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Jogos érdek ismertetése

N/A

N/A

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

Az érintett álláspályázatának feldolgozása/értékelése nem lehetséges, az Adatkezelő nem fog tudni kapcsolatba lépni az érintettel.

Az érintett nem kerül be az Adatkezelő toborzási adatbázisába.

Adatkezelés ideje

A személyes adatok az adott pozíció betöltéséig kerülnek kezelésre.

1 év

Érintettek

adott pozícióra jelentkező személyek;

ajánlás esetén az ajánló személyek és referencia személyek

az Adatkezelőhöz általánosan munkára jelentkezők, akik a toborzási adatbázisba be kívánnak kerülni;

ajánlás esetén az ajánló személyek és referencia személyek

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettől

Közvetlenül az érintettől

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul:

N/A

N/A

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Profilalkotás esetén milyen szempontok mentén kerül a profil összeállításra, és az az érintettre nézve milyen hatással jár?

N/A

N/A

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések leírását a fenti 3. pont tartalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

Tesztelés, üzemeltetés, HR manager, HR toborzás kiválasztási specialista

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

1.     Evolution Consulting Képzési És Tanácsadó Kft.;

2.     RackForest Kft.;

3.     Innovitas Nonprofit Kft.

Címzett minősége

1.     adatfeldolgozó;

2.     adatfeldolgozó;

3.     adatfeldolgozó

A továbbítás célja

1.     szoftver hosztolása, üzemeltetése, támogatása, karbantartása, adatmentés;

2.     szerver hosting;

3.     szoftver üzemeltetés és support

Továbbítás harmadik országba

Nem

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

N/A

AZ ÖNT MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
 
Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

F

F

Tiltakozás

F

F

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők

Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további tudnivalók:

Az adatfeldolgozók tevékenységével kapcsolatos további információ elérhető az Evolution Consulting Kft. weboldalára feltöltött adatkezelési tájékoztatóban ami a következő linken elérhető: [link]


 
NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésének részletes szabályaira vonatkozó fenti Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismertem, és a hozzájárulásomat az abban foglaltak ismeretében adom meg. 

AZ sk battery hungary kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA online toborzással és toborzási adatbázis építésével KAPCSOLATBAN

Közzététel napja: 2018.10.12.

Utolsó módosítás: 2018.10.12.

Verzió: 1.

A jelen adatkezelési tájékoztató (az „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, az SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság által az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett adatkezelési tevékenysége tekintetében.

                     1.   Az adatkezelő

           A jelen rész az adatkezelő nevét, céginformációit és kapcsolati adatait tartalmazza:

Adatkezelő

SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
 
(az „Adatkezelő“)

Kapcsolattartó neve:

Baranyabán Gergely

Székhely:

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.

Telefonszám:

(1)882 3500

E-mail:

skbh@sk.com


 Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban, közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat.

                      2.   Információs önrendelkezési jogok és jogorvoslati lehetőségek

            A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén kérjük, közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon.

           A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban külön jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják vagy korlátozhatják. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.

           A GDPR a következő linken elérhető: [link]

           2.1.   Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

 Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló,  a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

                     2.2.   Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

                     2.3.   Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

                     2.4.  Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

                     2.5.   Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

2.6.   Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

                     2.7.   Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

                    2.8.   Jogorvoslat

          A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

                    2.8.1.   Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

                    2.8.2.   Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;                             e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

                   2.8.3.   Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. 

                   Ön jogosult bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:                                www.birosag.hu.

                   3.   Alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A jelen pont az Adatkezelő által alkalmazott általános adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban.

        3.1   Technikai intézkedések:

               3.1.1.  az adatbázisokhoz való hozzáférés kapcsán privilegizált jogosultság-kiosztást alkalmaz, és rendszeresen ellenőrzi a hozzáférésre jogosultak körét;
 
               3.1.2.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer tűzfallal védett;
 
               3.1.3.  a személyes adatokat tároló adatbázis rendszeres mentése és tárolása védett módon történik;
 
               3.1.4.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerek üzemmenet-folytonosságának biztosításáról gondoskodik;
 
              3.1.5.  a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszerriasztást küld a kijelölt személyek részére arról, hogy ha valaki a rendszerbe                                     történő belépéssel többször sikertelenül próbálkozik, vagy a rendszer leáll.

    3.2.   Szervezeti intézkedések:

               3.2.1.   az adatvédelmi követelményeket már a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer bevezetését megelőzően, a rendszer                                      üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatok tervezési szakaszában is érvényre juttatásra kerültek;
 
               3.2.2.   a személyes adatok kezelése érdekében használt informatikai rendszerein rendszeres adatvédelmi felülvizsgálatot végez;
 
               3.2.3.   gondoskodik arról, hogy munkavállalói és az adatkezelésben részt vevő vele munkaviszonyban nem álló harmadik személyek a személyes adatok                    védelmével kapcsolatos követelményekről megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek (például oktatás útján);
 
               3.2.4.   a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek körét jogosultságkezelés alkalmazásával korlátozza.
 
 

           4.   Az adatkezelések jellemzői

Adatkezelési cél megnevezése:

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

TOBORZÁSI ADATBÁZIS ÉPÍTÉSE

Adatkezelési cél leírása:

A bizonyos meghirdetett pozíciókra jelentkezők álláspályázatainak online gyűjtése a www.skbhungary.com weboldalon keresztül annak érdekében, hogy kiválasztásra kerülhessen a megfelelő jelölt(ek).

Általános jelentkezői adatbázis építése annak érdekében, hogy az adatbázisban szereplő személyek felé döntése szerint megkeresést intézhessen az Adatkezelő az üres pozíciók betöltése érdekében.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Általános adatok:
 titulus, vezetéknév, középsőnév, keresztnév, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely
 
 Elérhetőségek:
 telefonszám típusa, telefonszám, e-mail cím típusa, e-mail cím, Skype név típusa, Skype név, LinkedIn Profil, Weboldal, Facebook profil 

Cím:
 cím típus, ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, érvényesség kezdete, érvényesség vége


Általános adatok:
 titulus, vezetéknév, középsőnév, keresztnév, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely
 
 Elérhetőségek:
 telefonszám típusa, telefonszám, e-mail cím típusa, e-mail cím, Skype név típusa, Skype név, LinkedIn Profil, Weboldal, Facebook profil 

Cím:
 cím típus, ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó, érvényesség kezdete, érvényesség vége

Végzettség:
 megnevezés, szint, legmagasabb iskolai végzettség, okirat száma, ország, intézmény, megszerzés éve, lejárat, státusz, leírás

Nyelvtudás:
 nyelv, szint, megjegyzés

Korábbi munkahelyek és referenciák:

első munkahely, munkáltató, munkáltató iparága, betöltött pozíció, település, időszak, referenciaszemély neve, referenciaszemély beosztása, referenciaszemély telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása – az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Az érintett hozzájárulása – az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

Jogos érdek ismertetése

N/A

N/A

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

Az érintett álláspályázatának feldolgozása/értékelése nem lehetséges, az Adatkezelő nem fog tudni kapcsolatba lépni az érintettel.

Az érintett nem kerül be az Adatkezelő toborzási adatbázisába.

Adatkezelés ideje

A személyes adatok az adott pozíció betöltéséig kerülnek kezelésre.

1 év

Érintettek

adott pozícióra jelentkező személyek;

ajánlás esetén az ajánló személyek és referencia személyek

az Adatkezelőhöz általánosan munkára jelentkezők, akik a toborzási adatbázisba be kívánnak kerülni;

ajánlás esetén az ajánló személyek és referencia személyek

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettől

Közvetlenül az érintettől

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul:

N/A

N/A

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Profilalkotás esetén milyen szempontok mentén kerül a profil összeállításra, és az az érintettre nézve milyen hatással jár?

N/A

N/A

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések leírását a fenti 3. pont tartalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

Tesztelés, üzemeltetés, HR manager, HR toborzás kiválasztási specialista

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

1.     Evolution Consulting Képzési És Tanácsadó Kft.;

2.     RackForest Kft.;

3.     Innovitas Nonprofit Kft.

Címzett minősége

1.     adatfeldolgozó;

2.     adatfeldolgozó;

3.     adatfeldolgozó

A továbbítás célja

1.     szoftver hosztolása, üzemeltetése, támogatása, karbantartása, adatmentés;

2.     szerver hosting;

3.     szoftver üzemeltetés és support

Továbbítás harmadik országba

Nem

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

N/A

AZ ÖNT MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
 
Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

F

F

Tiltakozás

F

F

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők

Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további tudnivalók:

Az adatfeldolgozók tevékenységével kapcsolatos további információ elérhető az Evolution Consulting Kft. weboldalára feltöltött adatkezelési tájékoztatóban ami a következő linken elérhető: [link]


 
NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésének részletes szabályaira vonatkozó fenti Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismertem, és a hozzájárulásomat az abban foglaltak ismeretében adom meg.